Coronavirus: COVID-19 Total Cases: 231555985
Total Deaths: 4743196 Total Recovered: 0

Ngày 3/12 c? n??c thêm 13.670 ca m?c Covid-19 t?i 59 t?nh thành, TP.HCM nhi?u nh?t 1.311 ca | TV24h(source:TV24h)

tintuc24hol #tintuc B?n tin d?ch COVID-19 ngày 3/12 c?a B? Y t? cho bi?t có 13.670 ca m?c COVID-19 t?i 59 t?nh, thành ph?; Hà N?i cao k? l?c v?i 791 ca m?c; ...
Loading