Coronavirus: COVID-19 Total Cases: 231555985
Total Deaths: 4743196 Total Recovered: 0

Tin nóng Covid sáng 3/12 C? n??c g?n 1,3 tri?u ca, 1.002.493 ca kh?i, TP.HCM F0 t? vong t?ng cao l?i(source:TV24h)

tintuc24hol #tintuc Tình hình d?ch COVID-19 t?i Vi?t Nam: - K? t? ??u d?ch ??n nay Vi?t Nam có 1.266.288 ca nhi?m, ??ng th? 35/223 qu?c gia và vùng lãnh th? ...
Loading